Dr.K.NARASIMHAIAH HOSPITAL Tumkur

Contact: 0816-2273211
Contact: :http://www.namcity.in/dr-k-narasimhaiah-hospital/95
 • Location: 4TH Cross,Gandhi Nagar, Tumkur, Tumkur, Karnataka

  Dr.K.NARASIMHAIAH HOSPITAL IS ONE OF THE BEST HOSPITAL IN TUMKUR.


      Our Specialists  specialized in;    


    Dr// K N Sudheer M.S…,   


             General Surgeon


·         Laparoscopic Suuegery


·         Diabetic foot care & Surgery


·         Accident & Emergency


·         Critical Care


·         Surgery for Piles, Fistula, Fissures


(Cryosurgery for Piles without operation)


·         Plastic Surgery


·         Vascular Surgery


·         Surgery for Varicose Veins


·         Gastrointestinal Surgery


     24 Hours Facilities      


·         Pharmacy


·         Laboratory

*Ventilator Machine    (for assisted breathing for poisoning, Snake bite, Severe asthma,after certain operation)

        


 


·           Bio Chemistry


·         Auto analyzer


·         Micro Biology


·         Pathology


·         Emergencies


·                      Accidents


·         X-Ray


·         Ultra Sound Scanning (Bed Side)


·         Generator Back-up


·         Operations


·         Ambulance


·         Lithotripsy


For Kidney stone without Operation


·         Laparoscopy (or) Key Home surgery


For Gall Bladdser Stones Gynaecopsy


       Outpatient for different Specialties


           Inpatient


·         Special Ward


·         Semi Private


·                      General Ward


   Concept Clinics


                  ·         Diabetes, Hypertension & Obesity


                  ·         Diabetic Foot care


                  ·         Asthma & Allergy


                  ·         24 hours ICU (Intensive Care Unit)


                  ·         Defibrillator, Cardiac Monitor, Infusion                     Pump


                  ·         Mobile X-Ray


                  ·         ECG (Computerized)


                  ·         State of the Art 2 Operation Theatres


                  ·         Cryosurgery (for piles)


                  ·         A 50 bedded multispecialty hospital &                     Super specialty Centre


                  ·         Serving the district in health care since 17               years


                  ·         Located in the heart of the city,  Opp.                    Police station (near LIC Office),                                Gandhinagar,Tumkur


                  ·         Within Walkable distance from bus stand                    & Railway station(0.5Km)


                  ·         Has consultants for all individual specialty


·                                       Located


 


 


    «±ÉõÀ D¸ÀQÛ
        qÁ// ¸ÀÄ¢üÃgï PÉ. J£ï.             
                ¸Àdð£ï    JA.J¸ï...,
·   GzÀgÀ zÀ±ÀðPÀ ±À¸ÀÛç aQvÉì

     ·   ¹» ªÀÄÆvÀæ ¥ÁzÀ gÉÆÃUÀ vÀUÀß


     ·   C¥ÀWÁvÀ ªÀÄvÀÄÛ  wêÀæ ¤UÁ WÀlPÀ


     ·   ªÉÆ¼É gÉÆÃUÀPÉÌ D¥ÀgÉõÀ£ï gÀ»vÀ aQvÉì                                            (PÀæAiÉÆà ¸Àdûðj)


     ·   ªÉÆ¼É gÉÆÃUÀ, ¦üûdgï ,¦üû¸ÀÄÖ®


     ·   ¥Áè¹ÖPï ¸Àdðj (¸ÀÄgÀƦ ±À¸ÀÛç aQvÉì)


     ·   gÀPÀÛ £Á¼ÀUÀ¼À ±À¸ÀÛç aQvÉì


 ¸ÀÆ¥Àgï ¸ÉàµÀ°¸ïÖ ¸Ë®¨sÀå


24 UÀAmÉUÀ¼À PÁ® «±ÉõÀ ¸ÉêÉ


     ·   OµÀzsÁ®AiÀÄ            


     ·   ¯Áå¨ÉÆÃgÉÃlj


     ·   vÀÄvÀÄð aQvÉì


     ·   C¥ÀWÁvÀ


     ·   PÀû-QgÀt


     ·   ¸ÁÌ÷å¤AUï


     ·   d£ÀgÉÃlgï


     ·   ±À¸ÀÛçaQvÉì


     ·   DA§Äå¯É£ïì


     ·   vÀÄvÀÄð ¤UÁWÀlPÀ (ICU)


     (ªÉAn¯ÉÃlgï ªÉĶ£ï) PÀÈvÀPÀ G¹gÁlzÀ G¥ÀPÀgÀ£À(Cw           «µÀ ¸ÉêÀ£É, G¹gÁlzÀ vÉÆAzÀgÉ, ºÁªÀÅ PÀaÑ                     «µÀªÉÃjzÁUÀ ±À¸ÀÛç aQvÉì £ÀAvÀgÀ)


     ·  ºÀÈzÀAiÀÄzÀ vÉÆAzÀgÉUÉ C£ÀÄPÀÆ®ªÁUÀĪÀ G¥ÀPÀgÀtUÀ¼ÀÄ


     ·  gÉÆÃV EgÀĪÀ¯Éè PÀû-QgÀt


     ·  E.¹.f


     ·  D¥ÀgÉõÀ£ï PÉÆoÀrUÀ¼ÀÄ(X2)


  ºÉÆgÀ gÉÆÃV «¨sÁUÀ:


  Qè¤Pïì:


     ·   ¹» ªÀÄÆvÀæ gÉÆÃUÀ (ªÀÄzsÀĪÉÄúÀ).


     ·   ©.¦.(gÀPÀÛzÀ MvÀÛqÀ)


     ·   ¸ÀÆÛ®PÁAiÀÄ


     ·   ¹» ªÀÄÆvÀæ gÉÆÃUÀ, ¥ÁzÀ gÉÆÃUÀ,DgÉÊPÉ


     ·   G§â¸À ªÀÄvÀÄÛ C®fð


·   M¼À gÉÆÃV «¨sÁUÀ:


     ·    ¸ÉàµÀ¯ï ªÁqïð (¥ÀævÉåÃPÀ PÉÆoÀr)


     ·    ¸É«Ä ¸ÉàµÀ¯ï ªÁqïð (¥ÀævÉåÃPÀ PÉÆoÀr)


     ·    d£ÀgÀ¯ï ªÁqïð (¸ÁªÀiÁ£Àå PÉÆoÀr)


 


 


 


 


 


  


 DR. K. NARASIMHAIAH HOSPITAL


4th Main, Gandhinagar, Tumkur. Ph: 0816-2273211


To introduce ourselves as a 56 bedded multi speciality hospital located in heart of the city, a furlong away from Government Hospital at Gandhinagar, Tumkur. We operate under the banner of Dr. K.Narasimhiah Hospital, which has served the public of Tumkur and surrounding districts from the past two decades.


The Hospital has following speciallities namely,General Surgery, Obstetricc and Gynecology, Orthopedic, Ophthalmology, ENT, General Medicine, Urology, Laparoscopic Surgery, Endoscopy, Surgical Gastro Enterology, Pediatric Surgery & Oncosurgery, Plastic Surgery.


Basic outpatient facilities for all the specialities are made available.


Hospital can boast of two major OT with fully equipped and one minor Surgery and Emergencies. An ICU with 8 (Eight) beds which is equipeped with ICU Cots, Centralized Oxygen and Suction, 2 Cardiac Monitors, Defibrilators, 3 Infusion Pumps, 2 ECG Machine, 3 pulse oximeter, 4 imported ventilators, 3 Nebulization Machines, C Pap etc., Separate medical & Surgincal ICU available.


Hospital has  well equipped laboratory which is accredited by CMC Vellore monthly. We have two well experienced Lab Technicians, Pathologist, Microbiologist & Biochemist. One 100 MA X-Ray machine in ground floor for Accident Care, Trauma etc., and one 60 MA Portable X-Ray Machine. Also we have one portable ultra sound machine for emergencies.


Director of the Hospital is a General Surgeon with 13 years of Experience, we are having 3 Surgeons with MS and 2 General Physician with 15 years of experience. Working tround the clock. Qualfied doctors in house resident doctors round the clock take care of all cases in co-ordination with consultants.


We maintain records for 7years in MNC and 3 years for Routine cases. Dedicated computer, telephone and fax. We are prepared to open dedicated counter for ABY. We have ambulance out sourced round the clock.


Our hospital is ready to do cashless facility according to Karnataka Government Tarriff, OPD Investigations at Concession rates, dedicated staffs to co-ordinate, separate counter for ABY, ABY Boards can be displayed at proper places. Notification of the concerned person at the entrance and our hospital will be prepared to conduct to conduct free health camps to bring awareness among police personnel.


Please find enclosed all the necessary document and facilities provided by the process of empanelment of your organization.


 


 

Website Address:http://www.namcity.in/dr-k-narasimhaiah-hospital/95

Contact seller

Name : Dr.K.NARASIMHAIAH HOSPITAL

Address : 4TH Cross,Gandhi Nagar, Tumkur, Tumkur, Karnataka

Related listings

 • M.C. ORTHOPAEDIC, ARTHROSCOPY & JOINT REPLACEMENT CENTER
  M.C. ORTHOPAEDIC, ARTHROSCOPY & JOINT REPLACEMENT CENTER
  Hospitals - Tumkur (Tumkur)

  EXCLUSIVE CENTER IN TUMKUR FOR TOTAL JOINT REPLACEMENT ARTHROSCOPY ADVANCED FRACTURE MANAGEMENT The M.C. Orthopedic Arthroscopy & Joint Replacement Center was established in March 2013, located in 2nd cross, Ashok Nagar, Tumkur-572102, Karnataka,...

 • ARUSHI RHEUMATOLOGY CENTRE
  ARUSHI RHEUMATOLOGY CENTRE
  Hospitals - Tumkur (Tumkur)

  Arushi Rheumatology Centre is one of the Best Hospital in Tumkur Arthritis Autoimmune Disease Connective Tissue Disease Gout Osteoarthritis and Osteoporosis

 • D.R.M HOSPITAL
  D.R.M HOSPITAL
  Hospitals - Chithradurga (Chithradurga)

  D.R.M HOSPITALis one of best hospital in Chithradurga